555/564 หมู่ 5 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สอบถามข้อมูล
096 665 6456
เปิดบริการทุกวัน
10.00-19.30 น.

ทันตกรรมสําหรับเด็ก

บริการทันตกรรมสําหรับเด็ก

(PEDODONTICS DENTAL SREVICES)

เป็นการให้บริการทันตกรรมสําหรับเด็กในด้านต่างๆ เช่น การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ การทําความสะอาด และขัดฟัน การบูรณะและการอุดฟันน้ํานมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน การเคลือบหลุมร่องฟัน การใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน และเครื่องขยายช่องว่าง การรักษารากฟันสําหรับฟันน้ํานมและการทําครอบฟันสแตนเลส การจัดทําฟันปลอมในเด็ก การใส่เครื่องมือกระตุ้นการเจริญเติบโตขากรรไกร เป็นต้น รวมทั้งการให้ความรู้ด้านทันตกรรม การจัดพฤติกรรมดูแล สุขภาพช่องปาก การดูแลและติดตามการขึ้นของฟัน การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ําเสมอ และการให้ คําปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมสําหรับเด็ก

อัตราค่าบริการทันตกรรม

บริการทันตกรรมสําหรับเด็ก (PEDODONTICS DENTAL SREVICES)หน่วยอัตรา
อุดฟันน้ํานมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน (TOOTH-COLOUR FILLING 1 SURFACE (DECIDUOUS TOOTH)ซี่600
อุดฟันน้ํานมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (TOOTH-COLOUR FILLING 2 SURFACE (DECIDUOUS TOOTH)ซี่800
ถอนฟันน้ํานมแบบทายาชาเฉพาะที่ (DECIDUOUS TOOTH EXTRACTION (UNDER TOPICAL ANESTHESIA)ซี่400
ถอนฟันน้ํานมแบบฉีดยาชา (DECIDUOUS TOOTH EXTRACTION (UNDER LOCAL ANESTHESIA)ซี่500 – 800
รักษาโพรงประสาทฟันน้ํานม (PULPECTOMY)ซี่2,500 – 4,500
ครอบฟันโลหะไร้สนิม (STAINLESS STEEL CROWN)ซี่2,500 – 3,500
เครื่องมือกันช่องว่าง (SPACE MAINTAINER)ชิ้น2,500 – 3,500