555/564 หมู่ 5 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สอบถามข้อมูล
096 665 6456
เปิดบริการทุกวัน
10.00-19.30 น.

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการทันตกรรมหน่วยอัตรา
บริการตรวจฟันและให้คําปรึกษา (ORAL EXAMINATION)
ตรวจฟันและให้คําปรึกษา (ORAL EXAMINATION)ครั้ง50
ถ่ายภาพรังสีฟิล์มเล็กเพื่อการวินิจฉัย (DIAGNOSIS INTRAORAL PERIAPICAL FILM (CHILD)ใบ200
ถ่ายภาพรังสีทั้งปาก (PANORAMIC FILM)ใบ500
ถ่ายภาพรังสีด้านข้างใบ500
บริการทันตกรรมป้องกัน (PREVENTIVE DENTAL SERVICES)
ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก(เด็ก) (FM.PROPHYLAXIS AND FLUORIDE THERAPY)บน/ล่าง400
เคลือบหลุมร่องฟัน ฟันแท้ (SEALANT PERMANENT TOOTH)ซี่400-600
บริการทันตกรรมเพื่อความงาม (ESTHETICS DENTAL SERVICES)
ปิดช่องห่างระหว่างฟัน (DIASTEMA CLOSURE) ช่อง1,500-3,000
ฟอกสีฟันทั้งปากชนิดทําที่บ้าน (COURSE เริ่มต้น) (VITAL TOOTH BLEACHING-HOME (START UP)) คอร์ส3,900
ฟอกสีฟันด้วยระบบแสงเย็น (ในคลีนิค) (COOL LIGHT BLEACHING PROGRAM (IN OFFICE)คอร์ส4,900
ฟอกสีฟันด้วยระบบ ZOOM (ZOOM BLEACHING PROGRAM) คอร์ส13,000
ปิดผิวหน้าฟันด้วยเซรามิก (CERAMIC VENEER)ซี่8,000-10,000
บริการทันตกรรมใส่ฟันทดแทน (PROSTHODONTICS DENTAL SERVICES)
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก (TEMPORALY PLATE-ACRYLIC) ซีถัดไป 300 ชิ้นฐาน 1,600
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกยืดหยุ่น (REMOVABLE WALPLAST) ซีถัดไป 300 ชิ้นฐาน 5,500
ฟันปลอมทั้งปากฐานอครีลิก (COMPLETE DENTURE – ACRYLIC BASE) ชิ้น6,000-8,000
เดือยฟัน ชนิด FIBER POSTซี่2,000
ครอบฟันพอร์ซเลนฐานโลหะ (PFM CROWN NONPRECIOUS) ซี่7,000-9,000
ครอบฟันสีเหมือนฟัน ฟันหน้า (ALL CERAMIC e-max) ซี่13,000-15,000
ครอบฟันสีเหมือนฟัน ฟันกราม (ALL CERAMIC e-max) ซี่13,000-15,000
สะพานฟันพอร์ซเลนฐานโลหะ (PFM CROWN NONPRECIOUS) ชิ้น25,000
สะพานฟันสีเหมือนฟัน (ALL CERAMIC e-max) ชิ้น40,000-45,000
บริการทันตกรรมรากเทียม (IMPLANT DENTAL SERVICES)
รากฟันเทียมติดแน่น (IMPLANT PROSTHODONTICS) ซี่50,000-60,000
*ไม่รวมวัสดุพิเศษ(ถ้ามี),ไม่รวมค่าวัสดุ-อุปกรณ์งานศัลยกรรม
บริการทันตกรรมสําหรับเด็ก (PEDODONTICS DENTAL SREVICES)
อุดฟันน้ํานมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน (TOOTH-COLOUR FILLING 1 SURFACE (DECIDUOUS TOOTH) ซี่600
อุดฟันน้ํานมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (TOOTH-COLOUR FILLING 2 SURFACE (DECIDUOUS TOOTH) ซี่800
ถอนฟันน้ํานมแบบทายาชาเฉพาะที่ (DECIDUOUS TOOTH EXTRACTION (UNDER TOPICAL ANESTHESIA) ซี่400
ถอนฟันน้ํานมแบบฉีดยาชา (DECIDUOUS TOOTH EXTRACTION (UNDER LOCAL ANESTHESIA) ซี่500-800
รักษาโพรงประสาทฟันน้ํานม (PULPECTOMY) ซี่2,500-4,500
ครอบฟันโลหะไร้สนิม (STAINLESS STEEL CROWN) ซี่2,500-3,500
เครื่องมือกันช่องว่าง (SPACE MAINTAINER) ชิ้น2,500-3,500
บริการทันตกรรมจัดฟัน (ORTHODONTIC DENTAL SERVICES)
ใส่เครื่องมือจัดฟัน ชนิดติดแน่น (ORTHODONTIC FIXED APPLIANCE) บน/ล่าง บน/ล่าง34,000-50,000
ใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นแบบไม่รัดยาง (ORTHODONTIC SELF LIGATING APPLIANCE) บน/ล่าง65,000-80,000
ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน RETAINER (ORTHODONTIC RETAINER) ชิ้น2,000-2,500
จัดฟันใส INVISALIGN50,000-180,000
บริการทันตกรรมรักษารากฟัน (ENDODONTIC DENTAL SERVICES)
รักษาคลองรากฟัน (ROOT CANAL THERAPY – ANTERIOR) ซี่5,000-6,000
รักษาคลองรากฟัน ฟันกรามน้อย (ROOT CANAL THERAPY – PREMOLAR) ซี่5,500-8,500
รักษาคลองรากฟัน ฟันกรามใหญ่ (ROOT CANAL THERAPY – MOLAR) ซี่9,500-12,000
อุดปิดถาวรหลังรักษารากฟัน (PERMANENT RESTORATION) ซี่600-1,500
บริการศัลยกรรมช่องปาก (ORAL SURGERY DENTAL SERVICES)
ถอนฟันธรรมดา (SIMPLE TOOTH EXTRACTION) ซี่600-900
ถอนฟันยาก (COMPLICATED TOOTH EXTRACTION) ซี่700-1,500
ถอนฟันคุดบน (UPPER THIRD MOLAR EXTRACTION) ซี่800-1,500
ถอนฟันคุดล่าง (LOWER THIRD MOLAR EXTRACTION) ซี่1,000-2,500
ผ่าฟันคุดโดยไม่ต้องกรอกระดูก (รURGICAL OF SOFT TISSUE IMPACTED TOOTH) ซี่2,000-2,500
ผ่าฟันคุดโดยกรอกระดูก (SURGICAL OF BONY IMPACTED TOOTH) ซี่2,500-4,500
บริการทันตกรรมบูรณะ (RESTORATIVE DENTAL SERVICES)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน (TOOTH – COLOUR FILLING 1 SURFACE) ซี่600-900
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (TOOTH – COLOUR FILLING 2 SURFACES) ซี่700-1,300
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน (TOOTH – COLOUR FILLING 3 SURFACES)ซี่1,000-1,500
บริการทันตกรรมโรคเหงือกปริทันต์ (PERIODONTIC DENTAL SERVICES)
ขูดหินปูนและขัดฟัน (PERIODONTAL SCALING AND POLISHING) ครั้ง600-1,600
ตัดเหงือก / ตกแต่งเหงือก (GINGIVECTOMY AND GINGIVOPLASTY)ครั้ง3,000-5,000